PAGRINDINIS TIKSLAS
tel. 867712648


Štai žingsniai, kuriuos mes žengėme, - jie siūlomi kaip sveikimo programa:

 1. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.
 2. Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą.
 3. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes Jį suprantame, globai.
 4. Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą.
 5. Prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.
 6. Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus.
 7. Nuolankiai Jo prašėme tuos mūsų trūkumus pašalinti.
 8. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.
 9. Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.
 10. Nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę.
 11. Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti.
 12. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas.

 

"Anoniminiai alkoholikai", 52 psl.

Dvylika Tradicijų

 

 1. Svarbiausia turėtų būti mūsų bendra gerovė; kiekvieno gijimas priklauso nuo AA vienybės.
 2. Mūsų grupės veikloje yra tik vienas aukščiausias autoritetas – mylintis Dievas, koks jis pasireiškia mūsų grupės sąmonėje. Mūsų patikėtiniai mums tarnauja, bet mūsų nevaldo.
 3. Vienintelė sąlyga tapti AA draugijos nariu – noras mesti gerti.
 4. Kiekviena grupė turėtų veikti savarankiškai, išskyrus tuos atvejus, kai sprendžiami reikalai, susiję su kitų grupių ar visos AA draugijos veikla. 
 5. Kiekvienos grupės pagrindinis tikslas – perduoti savo patirtį dar kenčiančiam alkoholikui.
 6. Nė viena AA grupė neturėtų remti, finansuoti jokios jai artimos įstaigos ar pašalinės organizacijos nei leisti naudotis AA vardu, kad pinigai, nuosavybės ar garbės reikalai nenukreiptų mūsų nuo pagrindinio tikslo.
 7. Kiekviena AA grupė turėtų išsilaikyti pati, atsisakydama pašalinių įnašų.
 8. Anoniminių alkoholikų draugija visada turėtų likti neprofesionali, tačiau mūsų tarnybos gali samdyti reikiamus darbuotojus.
 9. AA draugija niekada neturėtų būti griežtai organizuota, tačiau mes galime steigti tarnybas ar komitetus, tiesiogiai atsakingus tiems, kam tarnauja.
 10. Anoniminiai alkoholikai nereiškia savo nuomonės pašaliniais klausimais, todėl AA vardo nederėtų traukti į viešus ginčus.
 11. Mūsų bendravimas su visuomene grindžiamas labiau idėjų patrauklumu negu įtikinėjimu. Žiniasklaidoje visada privalome išsaugoti asmens anonimiškumą.
 12. Anonimiškumas yra visų mūsų tradicijų dvasinis pamatas, nuolat primenantis, kad šios nuostatos svarbiau už asmenybes.

 

"Anoniminiai alkoholikai", 219 psl.


Dvylika Koncepcijų

AA Dvylika Žingsnių yra principai, skirti asmeniniam sveikimui. Dvylika tradicijų laiduoja Draugijos vienybę. Dvylika Pasaulinės tarnybos koncepcijų, parašytos vieno įkūrėjų Bilo V. 1962 metais, yra tarpusavyje susijusios nuostatos, padedančios užtikrinti, kad įvairiausios AA tarnybos struktūros dalys būtų atsakingos ir atsilieptų į reikmes tų, kuriems tarnauja.
Koncepcijų santrauką 1974 m. parengė Generalinės tarnybos konferencija.
 1. AA Pasaulinės tarnybos visiška atsakomybė ir aukščiausias autoritetas visada turėtų būti patikėti visos Draugijos kolektyvinei sąmonei.
 2. Kai 1955 m. AA grupės patvirtino Generalinės tarnybos konferencijai nuolatines teises, kartu jos delegavo jai įgaliojimus aktyviai remti Pasaulinę tarnybą bei tapti visos organizacijos tikruoju balsu ir veiksminga sąmone, – išskyrus teisę keisti Dvylika tradicijų ar Konferencijos Chartijos 12 punktą.
 3. Kaip kuriamų ir palaikomų, aiškiai apibrėžtų, veikiančiųgrupių ryšių išraiška, Konferencija, AA generalinės tarnybos taryba ir keletas tarnybos padalinių, darbuotojai, komitetai, jų tarnautojai užtikrina veiklų vadovavimą, todėl siūloma suteikti šiems Pasaulinės tarnybos dariniams tradicinę „sprendimo teisę“.
 4. Per Konferencijos struktūrą turėtume visais atsakingais būdais išlaikyti tradicinę „dalyvavimo teisę“, rūpindamiesi, kad viso pasaulio tarnautojų kiekvieno padalinio ar grupės atstovai galėtų balsuoti pagal protingą proporciją – pagal atsakomybę, kurią gali prisiimti. 
 5. Visoje Pasaulinės tarnybos struktūroje turėtų galioti tradicinė „apeliacijos teisė“, užtikrinanti, kad bus išgirsta mažumos nuomonė ir į kreipimąsi su asmeniniais nusiskundimais bus išsamiai atsakyta.
 6. AA kaip visumos vardu mūsų Generalinės tarnybos konferencija yra pirmiausia atsakinga už Pasaulinės tarnybos išlaikymą; tradiciškai jai suteikta teisė galutinai spręsti svarbiausius mūsų veiklos ir piniginius reikalus. Bet Konferencija taip pat pripažįsta, kad pagrindinė iniciatyva ir aktyvi atsakomybė dėl daugumos šių dalykų turėtų būti pirmiausia Konferencijos narių patikėtinių rūpestis, kai jie bendradarbiauja kaip Anoniminių alkoholikų Generalinės tarnybos tarybos nariai.
 7. Konferencija pripažįsta, kad Chartija ir Generalinės tarnybos tarybos Įstatai yra teisiniai dokumentai: taigi patikėtiniai yra visiškai įgalioti tvarkyti ir vadovauti visiems Anoniminių alkoholikų Pasaulinės tarnybos reikalams. Pratęsiant: Konferencijos Chartija savaime nėra teisinis dokumentas: jis yra tikrai veiksmingas tik maitinamas Tradicijų energija ir AA iždo pajėgumu.
 8. Generalinės tarnybos tarybos patikėtiniai dirba dviejosepagrindinėse sferose: a) dažniausiai jie planuoja bendrosios veiklos kryptis ir piniginius reikalus. Jie ir kiti gretutiniai komitetai šioms sferoms ir vadovauja; b) atskirų, savarankiškų įeinančių į draugiją nuolatinių tarnybų atžvilgiu patikėtiniai veikia kaip vieninteliai akcininkai, saugotojai ir rūpestingi skirstytojai; jie vadovauja turėdami įgaliojimus skirti tų įstaigų vadovus.
 9. Sėkmingam ir saugiam mūsų gyvavimui visais lygiaisbūtini patikimi tarnybų lyderiai ir protingi, derami jų išrinkimo metodai. Generalinės AA tarnybos tarybos patikėtiniai neišvengiamai turi perimti AA įkūrėjų išlaikytą Pasaulinės tarnybos globą.
 10. Kiekviena tarnybos atsakomybė turėtų būti suderintasu lygiais tarnystės įgaliojimais, jų ribos visada turėtų būti apibrėžtos tradicijos arba nutarimo, konkrečios veiklos aprašymo arba tam tikrų įstatų ar nuostatų.
 11. Kadangi patikėtiniai yra labiausiai atsakingi už AA Pasaulinės tarnybos administraciją, jiems visada turėtų padėti stipriausi nuolatiniai komitetai, jungtinių tarnybų nariai, atsakingieji ir patarėjai. Todėl tų pagrindinių komitetų ir tarnybos tarybų sudėtis, jų narių asmeninis pasirengimas, požiūris į tarnystę, rotacijos sistema, jų bendravimo būdai, ypatingos mūsų atsakingųjų, darbuotojų ir patarėjų teisės ir pareigos su tvirtu pagrindu užmokesčiui šiems specialiems darbininkams visada bus mūsų rūpesčio ir dėmesio centre.
 12. Pagrindiniai Konferencijos užtikrinimai: visuose savo veiksmuose Generalinės tarnybos konferencija laikysis AA Tradicijų dvasios, uoliai rūpindamasi, kad Konferencija niekad netaptų pavojinga valdžios ar turtų kaupimo vieta; apdairiai, protingai laikysis finansinių principų – atidžiai tvarkyti lėšas ir turėti pakankamą rezervą; nė vienas Konferencijos narys niekada nekels savęs aukščiau kitų; visi svarbūs sprendimai bus priimami diskutuojant, balsavimo būdu ir, jei įmanoma, laikantis vieningai; jokia Konferencijos rengiama akcija neskatins viešų ginčų, nebus nukreipta prieš ką nors asmeniškai; nors Konferencija dirba, kad tarnautų anoniminiams alkoholikams, ji niekada nesiims jiems vadovauti, ir, kaip ir Anoniminių alkoholikų draugija, kuriai ji tarnauja, Konferencija savo mąstymu ir elgesiu išliks demokratiška.

 

"Anoniminiai alkoholikai", 233 psl.